Privatumo politika


Šioje privatumo politikoje (toliau taip pat – Politika) pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą Advokatės L. Bierontienės kontoroje (toliau taip pat - Kontora).

I. KOKIE ASMENS DUOMENYS, KOKIU TIKSLU IR PAGRINDU YRA TVARKOMI?

Kontoroje gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:
• Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos ir kt.);
• Kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos ir kiti adresai, telefono numeriai ir kt.);
• Kiti duomenys, kuriuos pateikiate, sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį (pvz., informacija apie sudarytas sutartis ir jų turinį, santykius su trečiaisiais asmenimis, susirašinėjimas ir kt.);
• Asmens duomenys, kuriuos Kontoroje tvarkyti būtina dėl įstatymų bei sutarčių pagrindu kylančių prievolių vykdymo (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai);
• Kiti duomenys, kurie, teikiant teisines paslaugas, yra surenkami iš teisėtų šaltinių (pvz., viešų registrų).

Specialių kategorijų asmens duomenys (pvz., sveikatos duomenys) Kontoroje gali būti tvarkomi tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbęs viešai.

Pagrindiniai tikslai, dėl kurių Kontoroje yra tvarkomi asmens duomenys – teisinių paslaugų teikimo ir advokato profesinės veiklos vykdymo tikslai, kaip tai numato Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir kiti advokato veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Pažymėtina, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi ir siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant teisinių paslaugų teikimo sutartį. Be to, teikiant teisines paslaugas, dažnu atveju tenka tvarkyti ne tik kliento, bet ir trečiųjų asmenų duomenis.

Asmens duomenys taip pat yra tvarkomi administraciniais, teisės aktuose bei sutartyse (įskaitant ir sutartis, nesusijusias su teisinių paslaugų teikimu) nustatytų prievolių (pvz., atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo, buhalterinės apskaitos) tinkamo vykdymo tikslais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų pagrindu.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE IR TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Jūs galite aplankyti Kontoros interneto svetainę www.bierontiene.lt, neatskleisdami, kas esate. Kontoros interneto svetainėje slapukai nėra naudojami ir asmens duomenys (įskaitant IP adresą, tinklo ir vietos duomenis) nėra renkami. Svetainė veikia informaciniais tikslais, siekiant suteikti Jums informaciją apie Kontoros veiklą ir teikiamas paslaugas.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais Kontoroje nėra tvarkomi.

III. ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

Asmens duomenys Kontoroje gaunami iš Jūsų pačių (duomenų subjektų), kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis pateikiate savo noru/ savo aktyviais veiksmais (pvz., tiesioginio susitikimo su advokate metu, susisiekus el. paštu ar telefonu, o taip pat Kontorai vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas). Taip pat asmens duomenys gaunami iš trečiųjų asmenų jų iniciatyva arba pagal Kontoros paklausimą dėl duomenų, kurie yra būtini advokato funkcijoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme ir kituose teisės aktuose, atlikti.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surenkami, jie tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, kitus susijusius tikslus, taip pat Kontorą saistančių prievolių įvykdymą.

Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus kai kurių asmens duomenų, atskirais atvejais gali nebūti galimybės suteikti Jums teisines paslaugas visa apimtimi.

IV. KAM GALI BŪTI ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys teisinių paslaugų suteikimo tikslu gali būti perduodami:
• teismams;
• antstoliams;
• notarams;
• valstybės ar savivaldos institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
• teisininkams - partneriams ar specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje;
• tretiesiems asmenims, prieš kuriuos klientas yra atstovaujamas.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti Kontorą aptarnaujantiems subjektams (pvz., IT ar buhalterinių paslaugų teikėjams, kurjeriams), tačiau tik tiek, kiek tai reikalinga jų paslaugoms tinkamai suteikti.

V. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų asmens duomenys, sukaupti teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų po Jūsų paskutinio pavedimo Kontorai pabaigos, nebent kitokį tokių asmens duomenų saugojimo terminą nustato taikytini įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

VI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA KONTOROJE

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei kitų taikytinų teisės aktų nuostatų.

Kontoroje įgyvendinamos duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos prie duomenų kontrolę, antivirusines programas, tinklo ir komunikacijos apsaugą, atsargines kopijas, popierinių ir nešiojamų duomenų laikmenų naikinimą smulkintuvu), siekiant apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:
• Susipažinti su savo asmens duomenimis;
• Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
• Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
• Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
• Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą.

Kontora rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu advokate@bierontiene.lt tam, kad kartu ir operatyviai galėtume rasti iškilusios problemos sprendimą.

VIII. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visais šioje Privatumo politikoje tiesiogiai neaptartais klausimais yra taikomos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama, o jos naujausias variantas su kartų su atliktų korekcijų datomis yra skelbiamas Kontoros interneto svetainėje www.bierontiene.lt.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite susisiekti skambindami telefonu +370 686 97487 arba el. paštu advokate@bierontiene.lt.


Paskutinė Privatumo politikos peržiūros data – 2021-08-09

© Copyright 2021 L.Bierontienė

Make your own web page with Mobirise